Fysiikan opinnäytetöitä tutkimusyksiköiden ulkopuolelta

Väitöskirjat:

 1. Rieppo, Risto (1974): Calculated efficiency values for Nal-detectors and some applications

Lisenssiaatintyöt:

 1. Kiviharju, Martti (1987): Elektronien epäelastiseen tunneloitumisspektroskopiaan liittyviä tutkimuksia
 2. Vänskä, Risto (1981): Neutronivaikutusalojen ja isomeerisen vaikutussuhteen mittauksia aktivointimenetelmällä Na1 (T1)-tuike- ja Geli)-puolijohdeilmaisinspektrometriaa soveltaen
 3. Passi, Pauli (1967): Alfa-gamma kulmakorrelaatiomittauksia
 4. Rieppo, Risto (1967): Alfa-gamma kulmakorrelaatiotutkimuksia
 5. Puustinen, Toivo (1966): Vertikaaliseismografi sekä seismografien kalibrointimenetelmistä

Pro gradut:

 1. Hyvärinen, Jussi (2013): Neulanreikäilmiön tutkiminen oppilastyönä
 2. Murtoperä, Antti (2012): Hiihdon fysiikka
 3. Pentinsaari, Anna-Leena (2012): Liike – laboratoriotyön suunnittelu ja toteutus
 4. Alavaikko, Matti (2011): Suotimet-harjoitustyön uudistaminen fysiikan opetuslaboratoriossa
 5. Raumanni, Elina (2011): Kokeellisen työskentelyn tavoitteet ja niiden toteutuminen Siltamittauksia-laboratoriotyön uudistuksessa
 6. Sarjanoja, Tapio (2011): Signaalityön uudistus ja sen arviointi opetuksellisesta ja teknisestä näkökulmasta
 7. Heikkilä, Tuula (2010): Halot ilmakehän valoilmiönä
 8. Kerola, Minna (2010): Värähtelevä kieli
 9. Koski, Matti (2009): Eri-ikäisten opiskelijoiden käsityksiä painovoimasta
 10. Mäntykenttä, Hannu (2009): Mustan kappaleen säteilylain historia
 11. Heikkinen, Kristina (2008): Sateenkaari
 12. Naamanka, Juha (2008): Mekaniikka ylioppilaskirjoituksissa vuosina 1921 - 2007
 13. Parviainen, Antti (2008): Hevosen sykkeen mittaaminen ja sen käyttö kuormitusmittarina valmennuksessa
 14. Pekkala, Lilja (2008): Ihmissilmän fysiikkaa ja geometriseen optiikkaan perustuvia tutkimusmenetelmiä.
 15. Komulainen, Timo (2007): Lämpöopin perusteet ja oppilaiden lämpökäsitteen kehittyminen peruskoulussa
 16. Narkilahti, Janne (2007): Efficiency and resolution tests of DELPHI MUon Barrel chambers with cosmic-ray muons
 17. Pudas, Henna (2007): Aaltoliikeoppi ja sen opettaminen perusasteen luokkien 7-9 oppikirjoissa sekä kirjojen sisällön teoreettista taustaa
 18. Iskala, Hannu (2006): Context recognition based on physical sensors
 19. Nurmenniemi, Sami (2006): EMMA-multimyonikokeen tiedonkeruujärjestelmä
 20. Jämsén, Teppo (2005): MUG-myoniteleskooppi
 21. Lehtola, Mika (2005): RPC-ilmaisimeen perustuvan laitteiston kehittäminen ja testaus
 22. Mutanen, Mikko (2005): MUG-myoniteleskoopin tiedonkeruujärjestelmä
 23. Kärnä, Aki (2004): Kromipelletin kuivuminen
 24. Karsikas, Mari (2003): T-aallon morfologian tietokoneistettu analyysi EKG-signaaleista
 25. Piironen, Anna-Kaisa (2002): Fysikaalisten aikasarjojen analysointimenetelmistä
 26. Hämäläinen, Petteri (1999): Tiedonsiirrosta ja sen opetuksesta opisto- ja korkeakoulutasolla
 27. Junttila, Jani (1998): Kosmisen säteilyn maanalaiset mittaukset
 28. Kangas, Kari (1995): Metri ja sekunti
 29. Lantto, Jyri (1995): Fysiikan kehityksen suhteista aikansa ajatusmaailmoihin
 30. Pasinato, Ester (1994): Pyörimisliike ja Machin periaate suhteellisuusteoriassa
 31. Kulju, Marko (1993): Kuvaus Millikanin kokeesta sekä sen ymmärtämisestä Oulun yliopiston fysiikan laitoksen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden keskuudessa
 32. Turpeinen, Ari (1993): Kvanttifysiikan kehittyminen ja siirtyminen lukion fysiikan oppikirjoihin
 33. Pitkänen, Esko (1992): Tietokoneen käyttö mittavälineenä - mahdollisuuksia fysiikan opetuksen kehittämiseen
 34. Talman, Merja (1992): Fysikaalinen maailmankuva lukion fysiikan opetuksessa
 35. Timonen, Reijo (1992): Fysiikan perusopetuksesta yliopistossa
 36. Auvinen, Tarmo (1991): Tähtitieteellinen maailmankuva ja sen omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä peruskoulussa ja lukiossa
 37. Henttu, Pertti (1991): Aktiivisuuden mittaaminen gammakamerakuvantamisessa
 38. Piirainen, Esa (1990): Gammasäteilyn vuorovaikutus NaI-kiteessä ja erikokoisten NaI-kiteiden kokonais- ja parinmuodostushavaitsemistehokkuus
 39. Pulkkinen, Toivo Olavi (1989): Tuulen vaikutuksen mallintaminen lämmön- ja vesihöyrynvaihtoon kerrosvaatetuksessa
 40. Kemilä, Matti (1988): Tietokoneavusteisesta opetuksesta ja ohjelmien suunnittelusta
 41. Kurth, Yrjö (1988): Fysiikka lukion opetussuunnitelmassa
 42. Rantanen, Kaisa (1988): Ihmisen radioaktiivisuuden mittaaminen
 43. Jutila, Matti (1987): Sähköoppi suomenkielisissä koulukirjoissa
 44. Backlund, Esa (1986): Positronitutkimuksen B+-g -g koinsidenssimittausten havaitsemistehokkuus
 45. Luiskala, Ritva (1986): Ydinjätteet ja niiden loppusijoitus Suomessa
 46. Varrio, Jukka (1986): Neutroniaktivointianalyysi isotooppilähteillä, erikoisesti 241Am/Be-neutronilähteellä
 47. Pulkkinen, Lea (1983): Fotoakustinen ilmiö
 48. Näsman, Pirjo (1982): I 125:n aiheuttamat säteilyannokset kilpirauhasessa
 49. Niemelä, Aila (1978): Eräiden fysiikan perusvakioiden määritysmenetelmiä vuosilta 1970-1975
 50. Suominen, Kalervo (1975): Molekyylipainon määrittäminen diffuusio- ja sedimentaatiomenetelmällä
 51. Kaarela, Leena (1974): Rayleigh-siipi nesteissä
 52. Niemelä, Eero (1974): Elektronimikroskooppi ja näytteen valmistus elektronimikroskooppia varten
 53. Tervo, Timo (1974): Faasitransitioista ja pehmeistä normaalimuodoista
 54. Ylikunnari, Pekka (1974): Grenet-variometrin käyttö magnetotellurisessa menetelmässä
 55. Anttonen, Hannu (1973): Mikrodosimetria
 56. Leinonen, Pertti (1973): Molekyylien liikkeiden tutkiminen nesteissä korrelaatiofunktioiden avulla
 57. Nevalainen Ossi (1973): Kerr-ilmiö nesteissä ja kaasuissa
 58. Nikurautio, Aini (1973): Säteilyilmaisimien ominaisuuksista ja NaI-ilmaisimien gammaherkkyyden laskeminen
 59. Rinkinen, Taisto (1973): Infraäänistä
 60. Vänskä, Risto (1973): Nopeiden neutronien käyttö biologisessa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa
 61. Hietanen, Aimo (1972): Röntgendiagnostisen ketjun kuvanlaadun ja säteilyannoksen tarkkailusta
 62. Kangas, Eila (1972): Radioaktiiviset laskeumat ja niiden ennustaminen
 63. Mäki, Antti (1972): Ultraäänen absorptiotutkimuksen kokeelliset menetelmät
 64. Harvala, Aino (1971): Tilavuusannoksen ja isosurvivalannoksen biologinen vaikutus fraktioinnissa
 65. Kärkkäinen, Teuvo (1971): Kriittisistä eksponenteista
 66. Hartus, Martti (1970): Kvanttimekaniikan hydrodynaaminen malli
 67. Juntunen, Aimo (1970): Inversio
 68. Lukkari, Lauri (1970): Alkalimagnetometrit
 69. Pitkänen, Uolevi (1970): Termoluminisenssiaineiden tutkiminen fluoresenssispektrofotometrin avulla
 70. Sarvaranta, Juha (1970): Kvarkit
 71. Gullstén, Usko (1969): Ultraäänen absorptio ja dispersio kaasuissa ja nesteissä
 72. Kiiskinen, Matti (1968): Tuikeilmaisimet
 73. Kuula, Esko (1968): Tutkimus nikkelihydroksidin (Ni(OH)2) vanhenemisesta
 74. Kuusjärvi, Jaakko (1968): Mikroseismin syntyteoriat
 75. Luoto, Esko (1968): Forbush-ilmiö
 76. Onnela, Kalevi (1968): Holografia
 77. Pelttari, Seppo (1968): Jakautumafunktioon liittyvästä nesteiden teoriasta
 78. Tiitto, Arvo (1968): Aktivoimisanalyysi (Neutroniaktivaatioanalyysi)
 79. Kylmälä, Seppo (1967): Atomispektrien ylihienorakenne ja sen tutkimuksen nykyvaihe
 80. Kähkölä, Kauko (1967): Ionilähteitä
 81. Mäkivuoti, Erkki (1967): Ultraäänen absorptio ja dispersio kiinteissä aineissa
 82. Taanila, Matti (1967): Veden rakenteen tutkiminen neutronisironnan avulla
 83. Blomster, Kauko (1966): Fysiikan perusvakiot
 84. Hanhineva, Mikko (1966): Ydintutkimusemulsio ja sen käyttö alkeishiukkasten tutkimuksissa
 85. Jaakkonen, Seppo (1966): Brillonui-sironta ja nesteiden rakenne
 86. Karjalainen, Olavi (1966): Fysiikan perusvakiot v. 1966
 87. Koponen, Kalevi (1966): Alkeispartikkelin sironnasta ja Bornin approksimaatioiden käytöstä sironnan kvanttimekaanisessa käsittelyssä
 88. Korkea-aho, Mauri (1966): Optinen resonanssifluoresenssi
 89. Pessa, Markus (1966): Mössbauer-efekti
 90. Pikkarainen, Tapani (1966): Säteily väliaineessa
 91. Rautava, Osmo (1966): Valvotut lämpöydinreaktiot
 92. Uronen, Paavo (1966): Termistorit ja niiden käyttö
 93. Kananen, Hannu (1965): Täydellisestä fokusoinnista massaspektroskopiassa
 94. Eloranta, Jaakko (1964): Kipinäkammioista
 95. Honkaniemi, Leena (1964): Alkeispartikkelifysiikkaa
 96. Kangas, Jorma (1964): Elektronin magneettisesta momentista
 97. Rieppo, Risto (1964): K-kuoren ionisaatio
 98. Keskinen, Raimo (1963): Superjohtokyky
 99. Suhonen, Esko (1963): Suhteellisuusteoria kokeiden valossa

 

 

Viimeksi päivitetty: 30.1.2017